Články z blogu

Ako najlepšie a správne umiestniť rodinný dom na pozemok

Najčastejší problém pri stavaní rodinných domov nastáva pri výbere toho správneho projektu. Totižto nikto netuší ako najlepšie môže svoj pozemok využiť. Väčšina si vyberá projekty podľa toho, ktorý sa im najviac páči. Málokedy je však vhodný na ich pozemok. 

Pozemky a rodinné domy majú určité obmedzenia, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Taktiež stavebný pozemok má len určité percentuálne využitie pre zastavanú plochu. Túto informáciu sa dozviete určite už pri kúpe svojho pozemku v liste vlastníctva. Pred tým ako si začnete vyberať projekt rodinného domu, ideálne ešte pred samotnou kúpou pozemku je vhodné požiadať na príslušnom stavebnom úrade o územnoplánovaciu informáciu, či daný pozemok je vhodný na výstavbu rodinného domu. Každá obec a mesto má vypracovaný a schválený platný územný plán, ktorý komplexne ustanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce. V danom územnom pláne sú presne vymedzené územia a plochy určené na zástavbu rodinných domov. 

Umiestniť váš rodinný dom na váš pozemok tak isto nemôžete úplne kdekoľvek. Pri umiestňovaní stavby, teda vášho rodinného domu treba rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Treba vychádzať z vyhlášky č. 532/2002 Z. z. O všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

Vo vyhláške sú stanovené obmedzenia na dodržanie vzájomnej vzdialenosti. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov, nesmie byť menšia ako 2m. Nie je teda možné situovať váš rodinný dom hneď vedľa plotu. Ak sú rodinné domy neni medzi sebou ohraničené plotom a vytvárajú tak medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7m. V prípade stiesnených podmienok možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4m, nesmú byť ale v protiľahlých stenách okná. Tým zabránite aj narušeniu súkromia od susedov. Táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby. 

Vzájomné odstupy stavieb musia zároveň spĺňať požiadavky:

 1. urbanistické
 2. hygienické
 3. architektonické
 4. veterinárne
 5. životného prostredia
 6. ochrany pamiatok
 7. ochrany povrchových a podzemných vôd
 8. civilnej ochrany
 9. požiarnej bezpečnosti
 10. požiadavky na denné svetlenie a preslnenie 
 11. na zachovanie pohody bývania.

Ako zmerať vzájomné odstupy rodinných domov? 

Odstupy treba meriať od vonkajších stien rodinných domov zo strán, ktoré majú k sebe najbližšie. V tomto prípade vziadelonsť nesmie byť menšia ako 7m. Ak sú rodinné domy ohraničené plotom, treba meriať od týchto hraníc pozemkov, teda od plotu, kedy vzdialenosť musí byť väčšia ako 2m.