Články z blogu

Stavebné-povolenie-Ako-na-to-trendhouse-blog

Stavebné povolenie: Ako na to?

V prípade, či sa už chystáte stavať, alebo plánujete rozsiahlejšiu rekonštrukciu Vášho domu, budete potrebovať stavebné povolenie. Akákoľvek stavba bez platného stavebného povolenia je ilegálna a stavebný úrad môže nariadiť je odstránenie. V tomto článku Vám chceme preto poskytnúť stručný návod, akými krokmi musí každý investor prejsť, aby úspešne nadobudol stavebné povolenie a mohol sa s kľudným svedomím pustiť do realizácie.

Je pravdou, že vybavovanie stavebného povolenia je časovo náročný proces vyžadujúci množstvo času a silné nervy. Dá sa povedať, že jeho nadobudnutie Vám pridá niekoľko šedivých vlasov, predovšetkým ak niektoré povinné údaje v dokumentácií chýbajú, a vy sa nevyhnete opakovaným návštevám úradov. Hlavne z tohto dôvodu sa množstvo predovšetkým zaneprázdnených ľudí radšej spoľahne na špecializovanú firmu, akou sme samozrejme aj my.

Vo všeobecnosti možno povedať, že nadobudnutiu stavebného povolenia predchádza podanie žiadosti o jeho vydanie stavebnému úradu v správnej a predpísanej forme. Proces vybavovania stavebného povolenia sa prípad od prípadu líši, každopádne, väčšina ľudí sa nevyhne nasledovným krokom:

Návšteva stavebného úradu

Stavebný úrad (súčasť obecného úradu) predstavuje inštitúciu, ktorej bude konečná žiadosť o vydanie stavebného povolenia doručená. Základným a v mnohých prípadoch podceňovaným krokom pri vybavovaní stavebného povolenia je jeho prvotná návšteva, pri ktorej sa je dobré informovať o jednotlivých detailoch uvedenej žiadosti a jej povinných prílohách. Činnosť jednotlivých stavebných úradov sa v rôznych okresoch líši a cieľom tejto návštevy bude teda zistiť, ako ten Váš konkrétny úrad „funguje“.

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

Ak bola Vaša návšteva stavebného úradu úspešná, mali by ste mať v rukách formulár žiadosti o stavebné povolenie, prípadne informácie ako si ju správne pripraviť. Takisto by ste mali poznať všetky prílohy, ktoré si musíte k žiadosti zaobstarať. Mali by to byť tieto:

 • Výpis z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
 • Súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku s výstavbou
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Kompletná projektová dokumentácia v 3 vyhotoveniach
 • Situačný výkres stavby na pozemku
 • Certifikát o spôsobilosti projektanta
 • Vyhlásenie stavebného dozoru o odbornom vedení stavby
 • Územné rozhodnutie o umietnení stavby
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku

To však nie je všetko! Nevyhnutnou prílohou sú takisto vyjadrenia jednotlivých inštitúcií, orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. Kam teda po tieto vyjadrenia?

 • Vodárne (súhlas s napojením domu na vodu a kanalizáciu)
 • Energetické závody (súhlas s napojením domu na elektrinu)
 • Distribútor plynu (súhlas s napojením domu na plyn v prípade vykurovania plynom)
 • Obec, prípadne mesto (súhlas s malým zdrojom znečistenia ovzdušia, ak vykurujete plynom)
 • Pozemkový úrad (súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy)
 • Susedia (jediný súhlas, ktorého nadobudnutie môže byť príjemnou záležitosťou)

Je toho dosť, však? Asi sa už nečudujete ľuďom, ktorí si trochu priplatia a majú pokoj od opletačiek s úradmi. Beháte po jednotlivých inštitúciách, ktoré majú na svoje vyjadrenie 30 dní a súhlasné vyjadrenia dostanete samozrejme až na ten 29., ale len za predpokladu, že ste na nič nezabudli.

Vydanie stavebného povolenia

V prípade, že sa Vám už všetky vyššie uvedené prílohy podarilo od jednotlivých inštitúcií nadobudnúť, je čas stavebnému úradu doručiť kompletnú žiadosť o stavebné povolenie. Podaním uvedenej žiadosti sa začína stavebné konanie, pri ktorom stavebný úrad pozve všetkých jeho účastníkov (teda každého, koho stavba určitým spôsobom ovplyvňuje – susedov, projektanta, stavebný dozor, atď.) na obhliadku miesta stavby. Ak narazíte na ústretových úradníkov, budete môcť prípadné nezrovnalosti riešiť len doplnením žiadosti a nebude potrebné jej úplné zamietnutie. V prípade, že stavebné konanie nebolo takýmto spôsobom zastavené, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom budú uvedené všetky požiadavky na uskutočnenie a užívanie stavby, pričom každý účastník konania má 15 dní na svoje vyjadrenie.

Uvedený proces predstavuje stručný popis jednotlivých krokov smerujúcich k obdržaniu stavebného povolenia. Nakoľko sa činnosť jednotlivých stavebných úradov v rôznych mestách líši, skúsenosti tých, ktorí mali tú česť procesom prejsť sa môžu líšiť. V každom prípade, keď sa už rozhodnete stavať svoj vysnený domček, želáme Vám železné nervy a kopu dovolenky, aby sa Vám podarilo zápas s úradmi dotiahnuť až dokonca. Ak však ani jedným z týchto predpokladov nedisponujete, nezúfajte. Nájdu sa aj firmy, ktoré toto všetko absolvujú aj za Vás. Presne ako napríklad aj my.