Najčastejšie otázky

S akou energetickou náročnosťou môžeme počítať?

Jedným z predpisov platných od roku 2021 je povinnosť všetkých novostavieb spĺňať striktné energetické požiadavky. Každá novostavba by mala preto spadať do energetickej triedy A0, tzn. spotreba celkovej dodanej energie by nemala byť viac než 54 kWh/m2.rok.

Naša spoločnosť sa venuje výlučne výstavbe nízkoenergetických domov spadajúcich do tejto triedy. V prípade, že sa rozhodnete vo svojom dome využiť všetky odporúčané prvky šetriace energiu (ako napríklad nami ponúkané tepelné čerpadlo alebo rekuperáciu) mesačné náklady na vykurovanie možno predpokladať na úrovni 20 až 50€.

Aké dokumenty je nevyhnutné získať pred začatím stavby?

Pred začatím výstavby je potrebné získať stavebné povolenie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na stavebný úrad s kompletnými prílohami, kompletnou projektovou dokumentáciou a dokumentmi preukazujúcimi vlastnícke právo. Nevyhnutnou súčasťou uvedenej žiadosti sú takisto vyjadrenia jednotlivých inštitúcií (vodárenského podniku, energetických závodov, plynární, telekomunikácií, obce a pozemkového úradu) o súhlase s realizáciou stavby.

Získanie stavebného povolenia je náročný proces, ktorý môže trvať v priemere 3-6 mesiacov. V prípade, že máte záujem o promptnejšie vyriešenie tohto problému, radi Vám s tým pomôžeme.

Sú drevostavby odolné voči myšiam a iným hlodavcom?

Nevieme zaručiť, že na pozemku pri dome sa hlodavce nebudú nachádzať. Avšak možnosť, že by sa im útočiskom stal práve Váš dom je doslova minimálna. Je to predovšetkým z dôvodu, že stavba sa ukladaním betónových tvárnic mierne zvýši, čo zapríčiní pre drobných hlodavcov sťažený prístup k otvoreným častiam.

Dodatočnú ochranu jej poskytujú takisto základy siahajúce do hĺbky zeme. Ochranou pred myšami je aj fakt, že im naše použité materiály veľmi „nechutia“. Jediným spôsobom, ako by sa teda myš mohla do Vášho domu dostať je hlavným vchodom.

Sú drevostavby odolné voči živelným pohromám?

Veľmi dobrým príkladom odolnosti drevostavieb pred živelnými pohromami je ich zvýšená realizácia v seizmicky aktívnych oblastiach. Ich rozšírenie v týchto oblastiach je zapríčinené predovšetkým faktom, že nakoľko je hlavný komponent stavby – drevo dostatočne pružné a ohybné dokáže sa efektívne prispôsobiť akýmkoľvek otrasom pôdy a predchádzať tak výraznému poškodeniu.

Aj keď pružnosť je významným pozitívom drevostavieb, na území Slovenskej republiky sa však nepredpokladá príchod výraznejšieho zemetrasenia alebo inej živelnej pohromy, ktoré by malo významný vplyv na statiku nehnuteľností.

Ako dlho trvá výstavba drevodomu?

Samotná realizácia stavebného projektu je relatívne rýchly proces trvajúci v priemere len 8-11 týždňov. Rýchlosť závisí pritom od veľkosti stavaného objektu a od individuálnych požiadaviek majiteľa, či už pred započatím výstavby alebo počas nej.

Časovo náročnejšie je však získanie stavebného povolenia, ktoré predstavuje administratívne náročný proces trvajúci 3-6 mesiacov. V prípade záujmu sme Vám samozrejme ochotní poskytnúť odbornú pomoc, ktorou sa čas strávený na jeho získaní výrazne skracuje. Časovo náročné je takisto zhotovenie základovej dosky domu. Nakoľko ide o zväčša betónový objekt, nevyhnutné je jeho schnutie aspoň počas 1 mesiaca.

Dokážu drevostavby efektívne akumulovať teplo?

Drevostavby sú jedným z najviac energeticky úsporných stavieb na trhu. Najmä vďaka našim difúzne uzavretým stenám majú vysokú schopnosť izolovať teplo vnútri domu. Chránia ho tak pred vplyvom vonkajších činiteľov. Drevostavby teda teplo akumulujú len v obmedzenej miere. Z toho dôvodu dokážu rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky svojich majiteľov.

Hlavne z tohto dôvodu preto nie je potrebné dlho vykurovať masívne tehlové steny a teplo v dome pocítite takmer okamžite. Svojimi izolačnými vlastnosťami sú v zime schopné teplo v interiéri úspešne uzavrieť a naopak, v lete nedochádza k prehrievaniu stavby.

Aký má vplyv vlhké prostredie na drevostavby?

Rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim životnosť drevostavby je jej miera ochrany pred vlhkosťou. Pokiaľ sa drevo uchová v suchu, jeho úžitková doba sa tým značne predlžuje. V prípade, že stavba domu je vykonaná správne, s využitím všetkých prvkov zabraňujúcich prenikaniu vlhkosti k dreveným častiam (predovšetkým inštaláciou parozábrany), pravdepodobnosť, že dôjde k jej poškodeniu vplyvom vlhkosti je minimálna.

Pri stavbe sa riadime procesom, ktorý nenecháva nič na náhodu. Významnú rolu tu však zohráva aj spôsob používania stavby. Pre úplnú elimináciu akéhokoľvek prevlhčenia nehnuteľnosti stále platí aj staré známe – pravidelne vetrať.

Ako dlho vydrží použité drevo?

Príkladom nám môžu byť 300 – 400 ročné historické drevenice, ktorých drevené časti ponechal zub času takmer nepoznačené. Z dôvodu, že súčasné moderné drevostavby sú vo svete stavebníctva pomerne novým pojmom, ich trvanlivosť ešte nemohla byť efektívne testovaná.

Napriek tomu otázkou naďalej ostáva, kto by mal pri súčasných rýchlo vyvíjajúcich sa trendoch a zmenách v stavebníctve záujem o stavbu postavenú podľa plánu starého 300 rokov? V konečnom dôsledku možno usúdiť, že životnosť stavby, či ide o stavbu murovanú alebo drevenú je vo veľkej miere závislá od prístupu jej majiteľa.

Je drevo pred použitím ošetrené pred napadnutím plesňami, hubami alebo hmyzom?

Jedným zo základných predpokladov kvalitnej drevostavby je jej odolnosť voči nežiaducim vplyvom, akými sú napríklad aj plesne, huby, prípadne drevokazný hmyz. Prevenciou pred nimi je predovšetkým použitie kvalitných a správne ošetrených stavebných materiálov a zároveň správne zhotovená stavba.

Pri výstavbe používame výlučne drevo, ktoré bolo proti plesniam, hubám a hmyzu patričným spôsobom ošetrené, tzn. impregnované roztokom zabraňujúcim vzniku týchto nevítaných vplyvov. Pre úplné odstránenie možnosti znehodnotenia dreva ho však dopĺňame aj detailným spracovaním stavebných materiálov, prípadne montážou rekuperačných odvetrávacích jednotiek do jednotlivých izieb.

Je potrebné sa o drevostavbu špeciálne starať?

Vo všeobecnosti platí, že o každý dom je sa potrebné starať, inak chátra. Toto platí ako pri drevostavbách, tak aj pri murovaných domoch. Aj keď si drevodomy nevyžadujú zo strany majiteľa špeciálny prístup, príležitostné opravy a údržba sú nevyhnutnosťou. Môže sa jednať napríklad o ochranu dreva vystaveného poveternostným vplyvom alebo o čistenie komína.

Pri konečnej realizácii stavby sa však snažíme všetky jej prvky zosúladiť tak, aby bolo množstvo nevyhnutných zásahov zo strany majiteľa minimalizované. Dbáme pritom predovšetkým na kvalitnú konštrukciu, izoláciu od spodnej a zrážkovej vody, strešnú krytinu, ako aj zhotovenie strešnej konštrukcie.

Je riziko požiaru pri drevostavbách vyššie ako pri iných typoch stavieb?

Aj keď je drevo vo všeobecnosti voči ostatným stavebným materiálom horľavejšie, nemožno tvrdiť, že drevostavba ako celok predstavuje objekt so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Hlavným argumentom sú prísne protipožiarne požiadavky všetkých budov, ktoré musia byť za každých okolností dodržané. A to bez ohľadu na to, o aký typ stavby sa jedná.

Zároveň, stavebné prvky použité v interiéri drevostavieb majú silný protipožiarny charakter, ako napríklad nehorľavý sádrokartón alebo protipožiarne elektrické rozvody. Možno takisto poznamenať, že požiarna odolnosť drevostavieb je daná aj faktom, že v prípade vznietenia dreva sa na jeho povrchu vytvorí zuhoľnatená niekoľkomilimetrová vrstva, ktorá bráni ďalšiemu horeniu a konštrukčná pevnosť sa tak znižuje pomaly. Je to spôsobené tým, že drevo obsahuje aspoň minimálnu vlhkosť, ktorá sa najprv musí odpariť, aby došlo k vznieteniu.

Je pravda, že drevo vplyvom zmien vlhkosti a teploty neustále pracuje a je nestále?

Je potrebné si uvedomiť, že drevo, najdôležitejší stavebný prvok, je organickým materiálom, ktorý sa svojej aktuálnej pozícií a miere zaťaženia musí postupne prispôsobiť. Z tohto dôvodu istý čas po dokončení stavby trvá, kým si všetky prvky nájdu svoju stabilnú pozíciu, v ktorej zotrvajú, kým dom „usadne“.

Precíznou konštrukciou a vytváraním pevných spojov sa snažíme predchádzať akýmkoľvek nežiaducim zmenám tvaru. Základom je pritom konštrukcia pevného skeletu domu, ktorého difúzne uzavreté steny zabraňujú prístupu pár a vlhkosti a zaručujú minimálnu nestálosť použitých materiálov.