Články z blogu

projektová-dokumentácia-trendhouse-blog

Projektová dokumentácia krok po kroku

Pred samotnou výstavbou je povinnosťou každého budúceho majiteľa nehnuteľnosti vyžiadať si stavebné povolenie od príslušného úradu. Na jeho vybavenie však treba najprv vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá pozostáva z architektonickej štúdie, projektu pre územné rozhodnutie a projektu na stavebné povolenie.

Ako získať územné rozhodnutie?

Čo sa týka územného rozhodnutia, bude potrebné zaslanie žiadosti orgánom štátnej správy. Územné rozhodnutie musí obsahovať popis danej lokality, meno žiadateľa spolu s jeho adresou, a zoznam účastníkov konania. Dôležité je uviesť taktiež informácie z katastra, t.j. parcelné číslo riešeného pozemku a samozrejme aj pozemkov v okolí. Netreba zabúdať na vyjadrenie správcov sietí.

Čo potom?

Po získaní územného rozhodnutia sa môžete sústrediť na projekt pre stavebné povolenie. Jeho súčasťou je aj zastavovací plán, v ktorom sú zobrazené pozemky aj s parcelnými číslami a sieťami s cieľom ozrejmiť celkovú situáciu stavby.

Vypracovanie súhrnnej technickej správy

Ďalší krok k získaniu stavebného povolenia sa nezaobíde bez vypracovania súhrnnej technickej správy projektu, ktorá určuje akým spôsobom sa bude pokladať konštrukcia a zároveň ako sa budú zabudovávať jednotlivé prvky stavby. Ide v podstate o popis konkrétnych krokov pracovných postupov. Nájdeme tu informácie o popise kanalizácie, zemných prác, verejného osvetlenia, káblových rozvodov i podzemnej vody a s ňou súvisiace zásobovanie vodou. Správa úzko súvisí s inžinierskymi sieťami, nakoľko sa v nej uvádzajú charakteristiky nielen spomenutých vodných tokov ale aj rozvodov elektriky a plynu.

Po absolvovaní všetkého spomenutého sa môže žiadosť o vydanie stavebného povolenia podať na lokálny stavebný úrad. V našej firme je klient na prvom mieste. Ak si vyberiete práve nás, celú projektovú dokumentáciu môžete považovať za vybavenú.